مقاله

در گذشته، کشورهاى عربى با يک قضيه اصلى و اساسى روبرو بودند و آن قضيه فلسطين بود، ولى امروزه رسانه‌هاى عربى سعى مى‌کنند، قضيه ديگرى را در برابر اين قضيه فلسطين قرار بدهند و آن قضيه وحدت ملل عربى است. البته شکى نيست که وحدت امت عرب آرمان بسيار مهمى براى ملل عربى است.

مجله فارين پالسي مقاله اي در مورد ترس اعراب از تعامل آمريکا با ايران منتشر ساخته که در آن ضمن بررسي اين موضوع، رويکرد اعراب ميانه رو در دشمني با ايران را سرزنش کرده و بيان داشته که بساري از نخبه ها و افکار عمومي و حتي مقامات دولت هاي ميانه رو نيز از رويکرد اوباما حمايت مي کنند.

Other مقاله

پايگاه اينترنتي زايوپديا در گزارشي با اشاره به ماهيت رژيم صهيونيستي و ماجراي اشغال تدريجي سرزمين‌هاي فلسطيني توسط صهيونيست‌ها، آمده است که مفاهيمي همچون عدالت و صلح با صهيونيسم بيگانه است و صلح با سرطان را آسان‌تر از سازش با اسرائيل دانسته است.