مقاله, سیاسی

شناسايي شبکه جديد جاسوسي رژيم صهيونيستي درلبنان در روزهاي اخير، بار ديگرذهن ها را متوجه شبکه هاي جاسوسي اين رژيم در نقاط مختلف جهان از جمله پايتخت هاي عربي ، اروپا و آمريکا همپيمان اصلي اسراييل کرد.

«لبنان کشورى براى فروش نيست، ولى کشورى براى اجاره است به شرط اينکه بهترين پيشنهاد را بدهى».

ادامه مقاله, سیاسی

در گذشته، کشورهاى عربى با يک قضيه اصلى و اساسى روبرو بودند و آن قضيه فلسطين بود، ولى امروزه رسانه‌هاى عربى سعى مى‌کنند، قضيه ديگرى را در برابر اين قضيه فلسطين قرار بدهند و آن قضيه وحدت ملل عربى است. البته شکى نيست که وحدت امت عرب آرمان بسيار مهمى براى ملل عربى است.

مجله فارين پالسي مقاله اي در مورد ترس اعراب از تعامل آمريکا با ايران منتشر ساخته که در آن ضمن بررسي اين موضوع، رويکرد اعراب ميانه رو در دشمني با ايران را سرزنش کرده و بيان داشته که بساري از نخبه ها و افکار عمومي و حتي مقامات دولت هاي ميانه رو نيز از رويکرد اوباما حمايت مي کنند.

پايگاه اينترنتي زايوپديا در گزارشي با اشاره به ماهيت رژيم صهيونيستي و ماجراي اشغال تدريجي سرزمين‌هاي فلسطيني توسط صهيونيست‌ها، آمده است که مفاهيمي همچون عدالت و صلح با صهيونيسم بيگانه است و صلح با سرطان را آسان‌تر از سازش با اسرائيل دانسته است.

بنا به اظهارات پيشين مقامات صهيونيستى، گزينه هاى مطلوب صهيونيسم در عراق به ترتيب شامل حکومت وابسته و همسو باغرب، تقسيم عراق و تشکيل دولت کردى و حداقل نظام فدراتيو که اختيارات ويژه براى " خودمختارى کردها " را تأمين کند، خواهد شد.

44 از 44