( 0. امتیاز از )


صدای شیعه: دکتر محمود احمدي‌نژاد در حاشيه سفر به مقر سازمان ملل متحد در مصاحبه با شبکه تلويزيوني الجزيره در پاسخ به سوالي درباره تشکيل دولت مستقل فلسطيني اظهار داشت: ملت فلسطين قبل و حين جنگ جهاني دوم نيز وجود داشت، بنابراين تشکيل ارگاني به نام دولت فلسطيني موضوع عجيبي است. حق ملت فلسطين است که دولت خود را داشته باشند و اعمال حاکميت کنند، منتها ساختارهاي جهاني و برخي قدرت‌ها اين حق را از آنها سلب کرده اند.
رييس‌جمهور تصريح کرد: ملت فلسطين مانند رودخانه اي جاري در هميشه تاريخ وجود داشته و پس از اين نيز وجود خواهد داشت و سازمان ملل اگر آن را به رسميت نشناسد در حقيقت از وظايف ذاتي خود فاصله گرفته است.
دکتر احمدي‌نژاد افزود: حتي اگر برخي رهبران فعلي فلسطين حق ملت فلسطين را استيفا نکنند در آينده رهبراني خواهند آمد و حق آنان را استيفا خواهند کرد. ملت فلسطين را نمي‌توان از تاريخ پاک کرد و 65 سال تلاش قدرت‌هاي استعمارگر براي اين منظور بي‌نتيجه بوده است.
رييس‌جمهور افزود: ملت فلسطين وجود داشته اما عده‌اي حق آن را تضييع کردند و اکنون به دنبال بازگرداندن آن حق هستند. آنچه جمهوري اسلامي ايران براي ملت فلسطين قايل است، بيشتر از آن چيزي است که مي‌خواهند به اين ملت بدهند.
دکتر احمدي‌نژاد افزود: تشکيل دولت فلسطين پس از ده ها سال مبارزه گامي در جهت نزديک شدن به حقوق کامل اين ملت است.
رييس‌جمهور در پاسخ به سوالي درباره علت طرح موضوع تشکيل دولت فلسطين اظهار داشت: بالاخره آمريکا و متحدانش هم به اين نتيجه رسيده‌اند که رژيم صهيونيستي قادر به ادامه دادن نيست و به آخر خط رسيده است. آنها مجبور هستند دولت فلسطين را به رسميت بشناسند.
دکتر احمدي‌نژاد خاطر نشان کرد: برخي دولت‌ها به عنوان تاکتيک تاريخي موضوع تشکيل دولت فلسطيني را مطرح کردند تا فرصتي براي نجات رژيم صهيونيستي فراهم کنند. آنها قصد دارند تشکيل دولت فلسطيني را در مسير مذاکرات طولاني‌، تفرقه‌انگيز و خسته‌کننده قرار دهند اما بدون ترديد اين تاکتيک هم نمي‌تواند رژيم صهيونيستي را نجات دهد. منطقه خاورميانه وصله نامناسب رژيم صهيونيستي را در خود هضم نخواهد کرد و آن را پس مي‌زند.
رييس‌جمهور گفت: سلطه‌گران تشکيل دولت فلسطيني را به عنوان حس سياسي دنبال مي‌کنند. آنها مجبور هستند که دولت فلسطيني را به رسميت بشناسند اما قصد دارند حداکثر امتياز را از اين موضوع بگيرند.
دکتر احمدي‌نژاد در پاسخ به سوالي درباره مواضع جمهوري اسلامي ايران در خصوص گروه‌هاي مختلف فلسطيني اظهار داشت: ايران از آرمان ملت فلسطين حمايت مي‌کند و هميشه گروه‌هاي فلسطيني را به وحدت دعوت کرده است چرا که معتقديم يک آرمان بزرگ بر پايه وحدت قابل تحقق است. ايران با همه گروه‌هاي فلسطيني رابطه مطلوبي دارد. دولت محمود عباس در ايران سفارت دارد و ساير گروه‌ها نيز نمايندگي دارند.
رييس‌جمهور افزود: جمهوري اسلامي ايران فراتر از احزاب و گروه‌هاي سياسي، به آرمان فلسطين اهميت مي‌دهد.
دکتر احمدي‌نژاد در پاسخ به اينکه برخي معتقدند ايران از ابزارهاي بسيار پرقدرتي در منطقه برخوردار است، اظهار داشت: ادبيات غربي‌ها، ادبيات قدرت و سلطه است و با ادبيات ملت ايران که برادري، احترام و محترم شمردن حق حاکميت ملت‌ها است، فاصله دارد. جمهوري اسلامي ايران از تماميت ارضي کشورهاي منطقه حمايت مي‌کند و اين تفاوت اساسي ادبيات ملت ايران با ادبيات سلطه‌طلبانه دنياي استکباري است.
رييس‌جمهور در پاسخ به سوالي درباره تفاوت شيعه و سني و ارزيابي خود از شکل گيري قطب قدرت شيعيان در خاورميانه گفت: تقسيم‌بندي شيعه و سني را از اساس قبول ندارم و آن را ساخته و پرداخته استعمارگران و سلطه‌طلبان به منظور ايجاد تفرقه و جدايي بين مسلمانان مي‌دانم. بدون ترديد پيامبر اسلام (ص) يک دين بيشتر نياورده است. کتاب آسماني، خدا و قبله همه مسلمانان مشترک است و حتي بالاتر از اين معتقديم که دين اسلام به عنوان دين کامل متعلق به همه بشريت است و مخاطب پيامبر اسلام (ص) مسلمانان نيستند بلکه همه بشريت هستند.
دکتر احمدي‌نژاد افزود: يگانه‌پرستي، آزادي، عدالت و کرامت انسان‌ها از جمله تعليمات پيامبر اسلام (ص) است و اين متعلق به همه بشريت است. جمهوري اسلامي ايران در عراق با گروه‌هاي سني روابط دوستانه‌اي دارد و اکثريت فلسطين اهل تسنن هستند اما مورد حمايت ايران قرار دارند.
رييس‌جمهور افزود: تقسيم‌بندي‌هايي مانند شيعه و سني و عرب و فارس بيشتر ساخته دولت‌هاي غربي است تا تفرقه ايجاد کرده و حاکم شوند چرا که اگر ترکيه، ايران، عراق، عربستان، مصر و کشورهاي حوزه خليج فارس در کنار هم باشند، هيچ قدرت اقتصادي، سياسي و فرهنگي در دنيا نمي‌تواند با کشورهاي اين منطقه برابري کند و کسي نمي‌تواند آسيبي به اين قدرت وارد کند اما بدون شک اگر کشورها با تقسيم‌بندي‌هاي کاذب از يکديگر جدا شوند، دشمنان به راحتي مي‌توانند اهداف استعماري خود را دنبال کنند.
دکتر احمدي‌نژاد خاطر نشان کرد: البته در منطقه نيز عده‌اي هستند که بعضاً‌ حرف‌هايي مي‌زنند و توجه ندارند که اين حرف‌ها به نفع دشمنان اسلام و بشريت است.
رييس‌جمهور تصريح کرد: اگر ملت‌هاي جهان با هم باشند، دولت‌هاي غربي نمي‌توانند اين مقدار جنگ و اشغالگري در منطقه ايجاد کنند. آنها ابتدا ملت‌ها را از هم جدا مي‌کنند و سپس در مسير پيگيري اهداف خود گام برمي‌دارند.
دکتر احمدي‌نژاد در پاسخ به سوالي درباره تحولات برخي کشورهاي منطقه اظهار داشت: بهترين راه حل و فصل برخي مشکلات موجود در کشورها را تفاهم دولت‌ها و ملت‌ها روي حقوق اساسي يعني آزادي، عدالت و حق انتخاب آزاد مي‌دانيم و اين موضع روشن ملت ايران براي همه ملت‌ها است؛ ضمن اينکه هميشه بيگانگان را از دخالت در امور کشورها و ملت‌ها منع کرده‌ايم.
رييس‌جمهور در پاسخ به سوالي درباره وضعيت ليبي و حضور ناتو در اين کشور اظهار داشت: دخالت ناتو اگر چه ممکن است در کوتاه مدت آثاري داشته باشد اما ماندگاري آنها بلاي خانمان سوز است. تجربه تاريخي نشان داده که ناتو به دنبال منافع ملت‌ها نيست و براي آنها منابع و ثروت ملت‌ها و کشورها اهميت دارد. امروز شوراي انتقالي در ليبي روي کار آمده اما با اين وجود کشورهاي غربي منابع مالي ملت ليبي را آزاد نمي‌کنند و بايد پرسيد چرا؟ فرانسه و انگليس به چه حقي درباره پول يک ملت تصميم مي‌گيرند؟
دکتر احمدي‌نژاد در پاسخ به سوالي درباره وضعيت سوريه و تظاهرات در اين کشور اظهار داشت: معتقديم هر کس که دوستدار مردم سوريه است بايد کمک کند که مسايل موجود در اين کشور با گفتگو و تفاهم حل و فصل شود. بايد اجازه بدهيم سوري‌ها خودشان تصميم بگيرند. ما صرفاً مي‌توانيم اصول آزادي، عدالت، احترام به تماميت ارضي و روش تفاهم و گفتگو را پيشنهاد بدهيم و در نهايت مردم و دولت سوريه بايد درباره سرنوشت خود تصميم بگيرند.
رييس‌جمهور با تاکيد بر اينکه غربي‌ها از اينکه ملت سوريه در مقابل رژيم صهيونيستي مقاومت مي‌کنند، خيلي ناراحت هستند، اظهار داشت: در منطقه خاورميانه دولت‌هايي وجود دارد که در عمر خود حتي يک انتخابات هم برگزار نکردند اما دولت‌هاي غربي که ادعاي آزادي و دمکراسي مي‌کنند، کوچکترين اعتراضي به اين دولت ها نکردند؛ از اين‌رو اصولاً به نيت غربي‌ها بخاطر رفتارها و عملکرد دوگانه آنها بدبين هستيم.
دکتر احمدي‌نژاد خاطرنشان کرد: دولت‌هاي غربي همواره در طول تاريخ از ديکتاتورها حمايت کردند و امروز چطور مي‌توان باور کرد که آنان يکدفعه طرفدار ملت‌ها و آزادي شده باشند؟ چطور مي‌توان پذيرفت که غربي‌ها يک شبه ضد کساني شدند که حامي و پشتيبان آنان بودند؟ بدون شک اين موضوع جز فريبکاري براي سوء استفاده از حرکت‌هاي شکل‌گرفته در منطقه نيست.
رييس‌جمهور در پاسخ به سوالي درباره رابطه ايران و آمريکا اظهار داشت: مسايل دو کشور مقداري پيچيده است. دولت‌هاي متعدد غربي همواره به دنبال سلطه بودند، البته بارها اعلام کردند که قصد دارند که رفتار خود را تغيير دهند اما در عمل هيچ اتفاقي نيفتاده است.
دکتر احمدي‌نژاد در پاسخ به سوالي درباره برنامه هسته‌اي ايران از سوال مجري شبکه الجزيره که از واژه قدرت هسته‌اي استفاده کرد، انتقاد و تصريح کرد: ايران دولتي داراي بمب هسته‌اي نيست و هيچ گاه هم به دنبال آن نبوده و نيست. ما از دستيابي به انرژي صلح‌آميز هسته‌اي براي پيشرفت استفاده مي کنيم و اين را طبق قوانين بين‌المللي حق ه