طریق معرفت

مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی (ره) در شرح دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان می‌گوید: از خدا بخواهیم با فضلش با ما برخورد کند نه عدلش و الا کار همه گیر است.

مرحوم آیت‌ الله مجتهدی تهرانی (ره) در شرح دعای روز نوزدهم ماه مبارک رمضان می گوید:«غیبت» ثواب 40 روز را زایل می‌کند و یک غیبت مساوی است با هدیه 40 روز حسنات به فرد غیبت شونده!

ادامه طریق معرفت

مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی (ره) در شرح دعای روز پانزدهم ماه مبارک روضان می گوید: از صفات بارز مومنان تقواپیشگی است که شب و روز خود را به تقوا و پرهیزکاری می گذرانند.

مرحوم آیت‌الله مجتهدی تهرانی(ره) در شرح دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان می‌گوید: حدیث داریم که پیش هر عالمی ننشینید مگر اینکه شما را از چند چیز به چند چیز دعوت کند: از شک به یقین، از ریاکاری به اخلاص و از رغبت به دنیا به زهد در دنیا.

مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی (ره) در شرح دعای روز سیزدهم ماه رمضان می گوید: خواندن دعای «مجیر» در روزهای 13، 14 و 15 ماه مبارک سفارش شده است.

مرحوم آیت‌الله مجتهدی تهرانی (ره) در شرح دعای روز چهاردهم ماه مبارک رمضان گفت: بلای خداوند نتیجه گناهان انسان است، کسی که نماز اول وقت نمی‌خواند و اتومبیل خود را در جاده می‌راند، مورد نفرین نماز قرار می‌گیرد.

هرگاه انسان عملی بر خلاف دستورات الهی انجام دهد آنگاه گویند او عصیان پروردگار خویش را نموده است که اگر انسان این عمل را ادامه دهد آنگاه است که او را فاسق نامند چرا که او دائماً به معصیت ذات اقدس الهی مشغول بوده است.

مرحوم آیت‌الله مجتهدی تهرانی(ره) در بخشی از شرح دعای روز دوازدهم می‌گوید: خوش به حال بنده‌ای که به عیب خودش می‌پردازد و به عیب دیگران کاری ندارد.

مرحوم آیت‌الله احمد مجتهدی تهرانی(ره)، در شرح دهای روز ششم ماه مبارک رمضان می گوید:گناه باعث عذاب می شود و کاهش بلا با دعا کردن است .

مرحوم آیت‌الله مجتهدی تهرانی(ره)، در بخشی از شرح دعای روز هشتم می‌گوید: یکی از رموز موفقیت اختیار کردن رفیق خوب است، تلاش کنید تا با نیکان رفاقت کنید.

10 از 47