طریق معرفت

مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی (ره) در شرح دعای روز سیزدهم ماه رمضان می گوید: خواندن دعای «مجیر» در روزهای 13، 14 و 15 ماه مبارک سفارش شده است.

مرحوم آیت‌الله مجتهدی تهرانی (ره) در شرح دعای روز چهاردهم ماه مبارک رمضان گفت: بلای خداوند نتیجه گناهان انسان است، کسی که نماز اول وقت نمی‌خواند و اتومبیل خود را در جاده می‌راند، مورد نفرین نماز قرار می‌گیرد.

ادامه طریق معرفت

هرگاه انسان عملی بر خلاف دستورات الهی انجام دهد آنگاه گویند او عصیان پروردگار خویش را نموده است که اگر انسان این عمل را ادامه دهد آنگاه است که او را فاسق نامند چرا که او دائماً به معصیت ذات اقدس الهی مشغول بوده است.

مرحوم آیت‌الله مجتهدی تهرانی(ره) در بخشی از شرح دعای روز دوازدهم می‌گوید: خوش به حال بنده‌ای که به عیب خودش می‌پردازد و به عیب دیگران کاری ندارد.

مرحوم آیت‌الله احمد مجتهدی تهرانی(ره)، در شرح دهای روز ششم ماه مبارک رمضان می گوید:گناه باعث عذاب می شود و کاهش بلا با دعا کردن است .

مرحوم آیت‌الله مجتهدی تهرانی(ره)، در بخشی از شرح دعای روز هشتم می‌گوید: یکی از رموز موفقیت اختیار کردن رفیق خوب است، تلاش کنید تا با نیکان رفاقت کنید.

مرحوم آیت‌الله مجتهدی تهرانی(ره) در بخشی از شرح دعای روز نهم می‌گوید: هر ظالمی که به جزای خودش می‌رسد، عبرتی است برای آدم که با دیدن آن می‌تواند خداشناس شود.

مرحوم آیت‌ الله مجتهدی تهرانی در شرح دعای روز چهارم می‌گوید: عبادت قوه می‌خواهد و قوه عبادت غیر از قوه جسمانی است.

مرحوم آیت‌الله مجتهدی تهرانی(ره)، در بخشی از شرح دعای روز پنجم می‌گوید: «خدایا مرا از مستغفرین قرار ده!» یعنی اینکه واقعاً استغفار کنم و اگر مال حرامی دارم، آن را حلال کنم.

مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی (ره) در بخشی از شرح دعای روز دوم می‌گوید: اگر کسی می‌خواهد زنگار دلش پاک بشود، هنگام سحر قرآن بخواند.