طریق معرفت

ادامه طریق معرفت

آموزه‌های دعای ششم صحیفه سجادیه

آموزه‌های دعای پنجم صحیفه سجادیه

آموزه‌های دعای دوم صحیفه سجادیه

یکی از چیزها هم این است که خوش‌اخلاق باشید؛ بداخلاق و عبوس [بودن] و [اینکه] در خانه یک ‌جور، در محلّ کار یک جور، با مردم یک جور، با تکبّر، با اوقات تلخی [رفتار کردن]، خیلی بد است.

تقوا صفت بسیار پربار و کیمیای سعادت است. هرچه بخواهیم، در تقوا موجود است. عالی‌ترین صفت انبیا و اولیا تقواست و حتی زیربنای رسیدن به مراتب توحید را هم تقوا دانسته‌اند.

3 از 46