طریق معرفت

نام و شهرتش سیدکریم محمودی بود، اما از آنجا که در گوشه‌ای از بازارتهران به پینه دوزی و پاره دوزی مشغول بود، به آقاسیدکریم پینه دوز مشهور شد.

استاد اخلاق حوزه گفت: معنای اینکه مي‌گوییم انسان باتقوا باشد، این نیست که خواسته باشیم او را محدود کنیم، بلکه منظور، محفوظ بودن انسان و در آسایش و امنیت بودن او است.

ادامه طریق معرفت

یکی از خصوصیات و صفاتی که انسان ها از خداوند دارند، مبدع بودن است. البته انسان ها این توانمندی را بیش تر در امور زشت و ضد کمالی به کار می گیرند و بیش تر از آن که متوجه جلب کمالات و ایجاد امور کمالی باشند، در اندیشه دست یابی به هدف های زودگذر دنیوی می افتند و قدرت ابداع را برای پاسخ گویی به شهوات به کار می گیرند.

وقتی قرار است یک شخص مهم را ملاقات کنید یا وقتی می‌خواهید در یک جلسه مهم رسمی حضور یابید چه می‌کنید؟

در بعضی روايات دارد اين آدم بدی که پروندۀ بد و فيلم بد دارد، به اندازه ‌ای خجالت می‌ کشد که عرق سرتاپايش را می ‌گيرد.

زیارت در لغت از ریشه «زَور» و بمعنای روی گرداندن از هر چیزی است. پس زائر کسی است که به قصد زیارت اهل بیت از همه چیز عدول کرده است.

شیخ حسین انصاریان گفت: دل سالم در دنیا، چشم و گوش و زبان و شکم و دست و شهوت و قدم را سالم نگه می‌دارد. اگر این پاره گوشت از همه شوائب و آلودگی‌ها پاک باشد، تمام اعضا و جوارح پاک می‌ماند.

انسان نمی تواند نسبت به مسائل جامعه بی تفاوت بنشیند و دعا بخواند؛ اگر انسانی در برابر مشکلات بگوید: به من ارتباطی ندارد گویی او و دیگران دست به دست هم داده اند تا بنابر گفته حضرت رسول(ص) کشتی در آب دریا غرق شود!

پیامبر اکرم(ص) در مذمت کوتاهی از فرصت روز جمعه فرمودند: «اُف بر کسی که در هر جمعه، خود را برای کار دینش، فارغ نسازد تا [بتواند] بدان بپردازد و دربارۀ دینش پرسش کند».

مرحوم میرزا اسماعیل دولابی می فرمود: دوستی داشتم در بازار پیرمردی بود. مرا نصیحت می‌کرد. می‌گفت انسان اگر درد دارد به کسی نگوید بهتر است، زودتر برطرف می‌شود.

7 از 46