طریق معرفت, همه

آموزه‌های دعای بیست و هشتم صحیفه سجادیه

استاد حسین انصاریان، مفسر و مترجم قرآن کریم، در بخشی از جلد ۱۲ کتاب ارزشمند «تفسیر و شرح صحیفه سجادیه»، هشت باب بهشت و هفت باب جهنم را تشریح می‌کند.

ادامه طریق معرفت, همه

آموزه‌های دعای بیست و هفتم صحیفه سجادیه

آموزه‌های دعای بیست و ششم صحیفه سجادیه

آموزه‌های دعای بیست و پنجم صحیفه سجادیه

آموزه‌های دعای بیست و چهارم صحیفه سجادیه

آموزه‌های دعای بیست و سوم صحیفه سجادیه

آموزه‌های دعای بیست و دوم صحیفه سجادیه

توفیق بر نماز شب متوقف است در درجه اول بر عمل به وظائف شرعیه اعم از انجام واجبات و ترک محرمات و بعد از آن خالص کردن نماز شب از ریاء و امثال آن...

1 از 46