( 0. امتیاز از )


عالمان دين و همه ما مسئولاني که داعيه انتظار آن حضرت راداريم؛ اوّلين وظيفه ما اين است که ( نور ) بشويم، نه تنها عالم عادل ! اين عالم شدن و عادل شدن طليعه راه انتظار است ! اين به آيه سوره مبارکه حديد عمل کردن است که ل يقوم النّاس ب الق سط (1)؛ اين از سائر مردم هم بر مي آيد. عالم شدن و عادل شدن طليعه انتظار است؛ نوراني شدن وظيفه علماء است. اينکه در طليعه سوره مبارکه ابراهيم فرمود : ک تاأ انزلناه ليک ل تخر ج النّاس م ن الظّلمات لي النّور (2).يعني مردم را نوراني کردن.
کسي که خوابش معلوم نيست، بيداري اش معلوم نيست، غذا خوردنش معلوم نيست، باند بازي اش معلوم نيست؛ اين اصلاً ( نور ) نيست ! فرمود : شما نور باش؛ مردم همين که شما را ديدند، هدايت مي شوند. لازم نيست حرف بزني ! کونوا دعاهً لي انفس کم ب غ ير الس نت کم (3) مگر اين برق حرف مي زند؟! چون نور است، همه اهداف را تبيين مي کند. فرمود : و جعلنا له نوراً يمش ي ب ه ف ي النّاس (4). آنوقت اين سرمايه گران و گوهر نهادينه شده را انسان رايگان بفروشد؛ يا به القاب بفروشد، يا با بازيگري بفروشد ! فرمود: مردم بايد نوراني بشوند. و در زمان ظهور آن حضرت مردم نوراني اند.
ياري و نصرت الهي با مردم نوراني و تابع رهبران راستين
ل تخر ج النّاس م ن الظّلمات لي النّور؛ وقتي اينچنين شد، نمونه آل فرعون را نقل مي کند. در سوره مبارکه ابراهيم، بعد از اينکه فرمود : تو آمدي ، مردم را نوراني کني؛ مردم اگر نوراني شدند، با هر فرعوني هم مي جنگند. آنگاه ما فرعون را هم غرق مي کنيم. شما توقّع داشته باشيد که ا ذهب انت و ربّک فقات لا نّا هاهنا قاع دون (5)عملي بشود؛ اين تفکّر بني اسرائيلي است. اين به جائي نمي رسد که دريا را طي کند !
اگر يک وقتي در برابر فرعون قرار گرفتيد، نور موساي کليم را ديديد، گفتيد : شما مي خواهيد دست راست و پاي چپ را قطع کنيد، دست چپ و پاي راست را قطع کنيد؛ لاصلّ بنّکم ف ي جذوع النّخل (6) کنيد، فاقض ما انت قاض نّما تقض ي هذ ه الحياه الدّنيا (7). اگر اينچنين فداکاري شد، ما جاوزنا ب بن ي ا سرائيل البحر(8)داريم، دشمنان شما را جمع مي کنيم، مي ريزيم در دريا؛ اخذناهم فنبذناهم ف ي اليّم (9).
سرنوشت تلخ در انتظار بيراهه روندگان
اگربيراهه رفتيد،کاسب کاري کرديد؛ يتيهون ف ي الأرض أربعين سنه (10).اگر به دنبال موسي رفتيد، دريامي پيمائيد. به دنبال هوس خود رفتيد، 40 سال هم که باشد در حوزه و دانشگاه سرگردانيد؛ بالأخره هم به جائي نمي رسيد. مگر همين بني اسرائيل نبودند؟! مگر همين دريا نوردان و دريا دلان و دريا غواصان نبودند؟! مگر همين جاوزنا ب بن ي ا سرائيل البحر نبود؟ همين و فرقنا ب کم البحر(11) نبود؟ مگر همه معجزات نبودند؟ وقتي آمدند،اينها رابه دنيا و به بازي ها سرگرم کردند، فرمود : حالا در اين بيابان بمانيد؛ يتيهون ف ي الأرض أربعين سنه. همين مردم بودند !
همين دين است که اگر کسي و اعتص موا ب حبل الله شد، جاوزنا ب بن ي ا سرائيل البحر است؛ اين همان خداست. و اگر خداي ناکرده باند بازي شد، يتيهون ف ي الأرض أربعين سنه. اين راه يک روزه را 40 سال سرگردانند. معناي ( انتظار ) اين است که انسان به جائي برسد که جاوزنا ب بن ي ا سرائيل البحر بشود. وگرنه سنگ امام زمان را به سينه بزند، حرف خودش را بزند؛ اين يتيهون ف ي الأرض أربعين سنه هست، اين باعث تأخير ظهور حضرت است.
دين با اين شاخص هاي خود ل يظه ره علي الدّين کلّ ه مي شود. حالا اين ضمير (يظه ر) چه به خليفه يا رسول يا ذات أقدس له بر گردد؛ همه اش حق است. اگر رسول، اگر خليفه، اگر امام، دين خدا را بر همه اديان پيروز مي کند، در حقيقت بر اساس و ما اظهرت ذ اظهرت و لک نّ الله اظهر است؛ نظير و ما رميت ذ رميت و لک نّ الله رمي (12) است. ذات أقدس له است که پيروز مي کند. اين دين با اين مؤلّفه، با اين مشخّصه ظهور مي کند.
ارتقاء انديشه ها و انگيزه هاي بشري در عصر ظهور امام زمان (عج)
وجود مبارک ولي عصر که آمد، انديشه ها کامل مي شود؛ وضع يده علي رئوس الع باد. حالا يا خدا وضع، يا خليفه الله وضع؛ بالأخره مردم فهم شان بالا مي آيد، فرهنگ شان بالا مي آيد، علم و عقلشان بالا مي آيد؛ اين از نظر ( انديشه ). از نظر ( انگيزه ) هم فرمود : يملأ قلوب امّت ه غ ناً. اين گدا طبعي و کاسب کاري ها را بر مي دارد، روح بي نيازي به پيروانش مي دهد. ملّتي مستقل است که مسبوق به استغناء باشد. تا از بيگانه بي نياز نباشد، داعيه استقلال ندارد. کدام ملّت محتاج و گدا و گرسنه است که داعيه استقلال دارد؟!
وجود مبارک حضرت قبل از استقلال، « استغنا » مي بخشد؛ استغنا هم يک ملکه نفساني است.آنگاه نه از رشوه خبري هست، نه ازعشوه و نه جاه طلبي؛ ملّت مستغني، مستقل است. آنگاه در بخش سوّم يملأ الله ب ه الأرض ق سطاً و عدلاً (13). ملّت ب فهم، ملّت بي نيازروحي، قهراً عدل پرور است، قسط پرور است، عدالت خواه است، قسط خواه است؛ چنين ملّتي اداره کردنش آسان است.
ظهور 313 صحابه و شاگرد همراه با امام عصر (عج)
نظير امام راحل (ره)
وجود مبارک حضرت که ظهور کند، 313 شاگرد دارد که هر کدامشان در حد امام راحلند يا بالاتر ! امام راحل (رض) به تنهائي آمد، يک اقليم وسيعي را هدايت کرد؛ اين روحيه آزادي و استقلال که در شرق و غرب عالم طنين انداخت، به برکت اين ( روح الله ) است. وجود مبارک ولي عصر 313 شاگرد و اصحاب خاص دارد که هر کدامشان مثل امام يا بالاتر از امامند. آنوقت اداره چنين کشور و جهاني آسان است !
بالاترين مرتبه بي نيازي تحت تربيت و ظهور حضرت حجت (عج)
از آن طرف هم عقل مردم رفته بالا، وضع الله يده علي رئوس الع باد. از آن طرف روحيه بي نيازي در مردم پيدا شده است که هيچ کس به فکر احتکار وکم فروشي و گران فروشي و اينها نيست؛ روحيه غنا حاکم خواهدبود، آن هم استغناي عن المال، نه استغناي ب المال ! اين بيان نوراني امير بيان (ع) است که فرمود : ا ست غنائک عن الش ي ء خ يأ م ن ا ست غنائ ک ب ه. حضرت که نمي آيد، استغناي ب المال بدهد ! بلکه مردم را مثل خودش تربيت مي کند. استغناي عن المال دارد، نه استغناي ب المال !!
استقرار دين الهي
اگر استغناي عن المال شد؛ ديگر احتکار و گرانفروشي و کم فروشي و تورّم و بيکاري و گراني نيست؛ همه مي شوند راضي. اگر استغناي عن المال عطا کرده است، آنگاه در بخش سوّم يملأ الله ب ه الأرض ق سطاً و عدلاً سهل است؛ و زمين به آن سمت مي رود تا ل يظه ره علي الدّين کلّ ه بشود؛ آن روز و لو کر ه الکاف رون باشد، و لو کر ه المشر کون (14) باشد، کفي ب الله شهيداً(15) او را همراهي مي کند؛ اين آسان است. تا کنون اين اهداف عملي نشده و به دست بشر بايد بشود. و هرگز اين فکر بني اسرائيلي در ما ظهور و رسوب نکند که بگوئيم : وجود مبارک حضرت بيايد، اصلاح بکند ! اين همان فکر بني اسرائيلي است که به موسي و هارون (ع) گفتند : ا ذهب انت و اخوک فقات لاً نّا هاهنا قاعدون. اين فکر را خدا نپسنديد و نمي پسندد. به ما يک وقتي مي گويند : نّا معک؛ عمار ياسر گفت : نّا معک، نموت معک. ما را اينچنين مي طلبند؛ ما هم اينچنين خواهيم بود !
بهترين راه آن است که خودمان نوراني بشويم، عقل و ايمان مردم را بالا ببريم؛ تا زمينه ظهور براي حضرت فراهم بشود. اين با وفاق ملّي و با تشکيل همين محافل هست که هم از معارف قرآن طرفي ببنديم، از مآثر عترت طاهرين (ع) بهره اي ببريم. و رسالت مهم به عهده شما مخصوصاً علماي شيعه در سراسر کشور که مردم را به فرهنگ مهدويت، به هدف خلقت، به آينده بشريت بيش از پيش آشنا کنيد؛ وگرنه آن انتظار يک جانبه خواهد بود و انتظار يک جانبه سودي ندارد.
سخنراني آيت الله جوادي آملي (دامت برکاته) در اجلاس مقدّماتي کنگره بين المللي مصلح موعود (عج) ؛ با موضوع ( انديشه مهدويت و آينده بشريت ) قم ؛ مدرسه علميه امام خميني (ره) - 22 / 7 / 1382
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) حديد / 25(2) ابراهيم / 1 (3) برداشت از : بحار الأنوار / 67 / 309 (4) انعام / 122
(5) مائده / 24 (6) طه / 71 (7) طه / 72 (8) اعراف / 138 (9) ذاريات / 40 ـ با تلخيص
(10) مائده / 26 (11) بقره / 50 (12) انفال / 17 (13) بحار الأنوار / 36 / 316
(14) توبه / 33 (15) فتح / 28

 


انتهای پیام
تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

0/700
Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر