( 0. امتیاز از )

صدای شیعه: بازيهاي رايانهاي بخش عمدهاي از رسانههاي جمعي محسوب ميشوند که به دليل تأثيرات متعدد بر ذهن و رفتار کودکان و نوجوانان، به مرکز توجهات تربيتي قرن بيست و يکم تبديل شدهاند. در عصري که غرب از تمامي توان مالي و فکري خود براي ترويج اسلام هراسي استفاده ميکند، بازيهاي رايانهاي ميتوانند وسيله خوبي براي القاي اين مفهوم باشند و نسل آينده آمريکا و اروپا را براي جنگي اعتقادي با مسلمانان آماده کند.

بازيهايي همانند «Call of Duty» که حدود يک ميليون نسخه از آن در سراسر جهان به فروش رسيده است، اعراب را به عنوان موجوداتي جدا از انسانها و تروريستهايي غيرقابل کنترل معرفي ميکنند که به هيچ قاعده و قانون انساني پايبند نبوده و نيستند و به همين دليل است که بتدريج آمريکاييها و اروپاييها، بخصوص نسل جوان و کودکان با ديدن صحنه کشته شدن يک عرب؛ خواه يک رزمنده و خواه يک کودک بي گناه، احساس همذات پنداري و نوعدوستي نکرده، دچار دگرگونيهاي احساسي نميشوند. دليل اين امر ميتواند ناتواني اين نسل در تشخيص تروريست از غيرتروريست و به اصطلاح «زدن همه به يک چوب» باشد.

   يک آمريکايي با احساس در برابر خاورميانه اي هاي تروريست

زين العابدين قسماني، پروفسور پاکستاني رشته الکترونيک که خود را يک 
« Gamer» يا «بازي کننده» فعال ميداند، معتقد است که وقتي حتي بازيهاي رايانهاي هم مسلمانان را هدف صحنه سازيهاي خود قرار ميدهند، بايد دانست که قدم به عصر نفرت گذاشتهايم. قسماني ميگويد: «بازيهاي رايانهاي به دليل جذابيتهاي بصري و رواني خود قادرند روح و روان بازيکننده را تسخير کرده و در وي نوعي اعتياد ايجاد کنند.

اين دليل در کنار نوع مخاطبان اين بازيها، يعني کودکان و نوجواناني که قشر تأثيرپذير جامعه را تشکيل ميدهند، ايجاب ميکند که بازي سازها تنها هدف خود را سرگرمي قرار دهند و از داستانهاي تخيلي استفاده کنند، اما امروزه ثابت شده که بازي سازان غربي به طرز پنهاني و گاه مشهودي، اسلام و مسلمانان را هدف ساختههاي خود قرار دادهاند.  طبق آمار، 2/21 درصد از بازيهاي ساخته شده در سال 2013 حاوي صحنههاي تيراندازي بودهاند که از ميان اين تعداد، 3/22 درصد از اين بازيها در دسته بندي بازيهاي خشن و مهيج قرار ميگيرند و لقب محبوب ترين بازيها را نيز به خود اختصاص دادهاند.  طبق نظر پايگاه «اسلام هراسي آمريکايي»؛ دکتر سالين و دکتراندرسون که پروفسورهاي بخش روانشناسي دانشگاه ميشيگان هستند و در اين زمينه تحقيق بسيار کردهاند، بر اين باورند که حتي بازيهايي که روسها را به عنوان تروريست معرفي ميکنند، در نهايت به برانگيخته شدن احساساتي عليه اعراب منجر ميشوند.  طبق نظر سالين واندرسون، قهرمان بيشتر اين بازيها يک آمريکايي تبار بااحساس است که در مقابل «خاورميانهاي»هايي که به خود بمب ميبندند، به مبارزه ميپردازد.  نکته جالب توجه در اين بازيها اين است که تصوير ارايه شده از رزمندگان و مبارزان عرب (و در کل، مسلمان) تصويري معمولي نيست و نشان دهنده افرادي است که طبق هيچ قاعده و قانون انساني مبارزه نميکنند. براي مثال در يکي از صحنههاي معمول بازي
«Call of Duty »، عربي که تنها مشخصهاش داشتن ريش است، بي هيچ هدفي همانند ديوانگان به سمت هوا شليک ميکند و کلماتي مانند «الله» و «جهاد» را فرياد ميزند.

  تصويري اهريمني از مسلمانان

جک شاهين معتقد است که در رسانههاي غربي از جمله سينمايهاليوود و بخصوص بازيهاي رايانهاي اينطور جلوه داده ميشود که اعراب همان مسلمانان هستند و تصويري که از آنها ارايه ميشود، شبيه به افراد حاضر در قصههاي هزار و يک شب؛سفاک و خونريز است، اما حتي اگر اين فرض در مورد اعراب درست باشد که نيست، از لحاظ منطقي اين نمونهها نميتوانند جلوه دهنده بيش از 57/1 ميليارد مسلمان ديگري باشد که در حال حاضر در جهان زندگي ميکنند. اما قسماني ميگويد که اين امر تنها مربوط به اعراب نميشود و از سال 2011، موجي از بازيهاي رايانهاي که پاکستان را هدف تصويرسازيهاي تروريستي خود قرار دادهاند، وارد بازار شدهاند.  غيرانسانيترين مسأله در اين نوع بازيها، هدف اصلي آنهاست که همان کشتن و از بين بردن حداکثري مسلمانان است، به اين ترتيب که بازي کننده هرچه بيشتر مسلمان بکشد، امتياز بيشتري به دست ميآورد.

 در سالهاي اخير، هموطنان بازي ساز سعي داشتهاند با توليد بازيهايي که ايران و اسلام محور اصلي آنان را تشکيل ميدهد، توجه نسل کودک و نوجوان را به خود جلب کند و از نشر افکار غلط بازي سازان غربي جلوگيري کنند. 

اميد است اين بازيهاي «وطني»، پا در مسير اصلاح و نه مقابله به مثل گذاشته و به درجهاي از جذابيت برسند که نيازها و هيجانات اين نسل مشتاق را به بهترين نحو ممکن ارضاء کند.

منبع: قدس آنلاین


انتهای پیام
تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

0/700
Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر