نتایج کلمه کلیدی

وقتی رشد سریع در جامعه ای اتفاق بیفتد و عده ای ناگهان یک مرتبه ثروتمند و یک عده ای یک مرتبه فقیر شوند و جامعه نمایش ثروت بدهد و رقابت به وجود آورد، نارضایتی اجتماعی به وجود می آید.

صفحه 1 از 1