نتایج کلمه کلیدی

منکر وضع وخیم فقر در میان طبقات فرودست، حاشیه‌نشین و فراموش شده نیستیم، ولی کمی تامل در اجزای خبر ثریا روشن می کند این خبر، فیک و ساختگی است.

صفحه 1 از 1